Home / Organizasyon Yapımız

Organizasyon Yapımız

TESİAD, güçlü yapısı ve yüksek ideali ile 2011 yılına teşkilatlanmasını tamamlamış olarak çok daha güçlü bir şekilde girmektedir.

 • GENEL KURUL: Genel Kurul olağan olarak üç yılda bir Ocak ayında yapılır. Genel Kurulda federasyon faaliyetleri, ülke ekonomisi ile ilgili görüşler ve faaliyetler tartışılmakta, geçen üç yılın muhasebesi yapılmakta, gelecek yılların programı ve bütçesi tespit edilmektedir. Ayrıca, federasyon organları için de seçimler yapılmaktadır.
 • YÖNETİM KURULU: Tüzüğümüze göre, Yönetim Kurulu, Genel Kurulun asli üyeleri arasından üçi yıl için gizli oyla seçeceği 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, federasyonun temsil ve yürütme organı olup, detaylı bilgi federasyounu tüzüğünde açıklanmıştır
 • HAYSİYET DİVANI: Genel Kurulun asli üyeler arasından üç yıl süre için seçeceği 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşan bir heyettir. Yönetim Kurulu tarafından federasyonun tüzüğüne, ilke ve prensiplerine veya çalışmalarına uymayan, federasyonun saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunduğu tespit dilen üyeler, yönetim kurulunca sebepleri ile birlikte disiplin kuruluna yazılı olarak bildirilir. Disiplin Kurulu kendisine sevk edilen üyelerin durumunu görüşür ve karara bağlar
 • DENETLEME KURULU: Genel Kurulun asli üyeler arasından üç yıl için seçeceği 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu federasyonun mali faaliyetlerini denetlemek, incelemek ve incelemelerini bir rapor haline getirmekle yükümlüdür.
 • GENEL KOORDİNATÖR: Yönetim Kurulunca verilen görevler çerçevesinde federasyonu temsil ve alınan karaları icra eder. Genel merkez, şubeler, komisyonlar ve meslek komiteleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon üyelerinin problemlerini çözmek için onlara yardımcı olur.
 • YÜKSEK İSTİŞARE HEYETİ: Federasyonun en üst danışma organıdır. Bu heyetin üyeleri; yöneticilerden öğretim üyeleri ve akademisyenlerden, ulusal ve uluslararası alanda federasyonu ilgilendiren konularda istişare edilebilecek kişiler arasından yönetim kurulu tarafından seçilir. Yüksek İstişare Heyeti, federasyonun amacına ulaşabilmesi için tavsiye niteliğinde kararlar alır.
 • KOMİTELER: Federasyonun sektörel faaliyetlerini yürütmek ve aynı sektörde çalışan üyeler arasındaki ticari ilişkileri artırmak amacı ile istişari bir organ olarak Meslek Komiteleri oluşturulmuştur. Meslek Komite Başkanları, ilgili meslek kolunda faaliyet gösteren ve sektöründe etkili olan kişiler arasından komite üyeleri tarafından üç yıl için seçilir.TESİAD’ın şu anda farklı sektörleri temsil eden 10 meslek komitesi vardır. Meslek komiteleri genel olarak:
 1. Sektörlerle ilgili yurt içi, yurt dışı gelişmeler, ihale, mal alım-satım talepleri, yatırım teşvikleri, mevzuat değişiklikleri, fuar, seminer, toplantı, panel vb. yakından takip eder ve ilgili üyelere duyurur.
 2. Kendi meslek grubunda bulunan üyelerin birbirleri ile sosyal ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunur.
 3. Sektörü ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlar ile iyi ilişkiler kurar ve elde ettiği sonuçlar üyelerine duyurulmasını sağlar.
 4. Mal ve hizmet alım-satım talebinde bulunan kişi veya kuruluşların, ilgili üye veya kuruluşlarca temasa geçmesini sağlar.
 5. Sektör içi periyodik üye ziyaretleri yaparak üyeler arası koordinasyonu sağlar. Faaliyet gösteren meslek komitelerimiz şunlardır:

A) Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon meslek komitesi.

B) Gıda Meslek Komitesi

C) İnşaat ve Yapı Malzemeleri Meslek Komitesi

D) Otomotiv – Yedek Parça Meslek Komitesi

E) Elektrik – Elektronik – Bilgisayar Meslek Komitesi

F) Mobilya – Orman Ürünleri – Dayanıklı Tüketim Maddeleri Meslek Komitesi

G) Makine – Yedek Parça Meslek Komitesi

H) Demir Çelik ve Kimya – Maden Komitesi

I) Kağıt – Ambalaj – Basın Yayın Meslek Komitesi

J) Hizmet Meslek Komites

 • KOMİSYONLAR: TESİAD, bünyesinde görev dağılımı ve işbölümü yaparak komisyonlar oluşturmuştur. Oluşturulan bu komisyonlar TESİAD’ın ilke ve prensiplerine uygun olarak belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapar. Bu komisyonlar, kendi alanlarında derneği temsil etmek, derneğin çalışmalarını duyurmak ve geniş katılımlı toplantıları düzenlemek gibi çalışmaları üstlenir. Komisyonlarımız şunlardır: 

A) Teşkilatlanma Komisyonu

B) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu

C) Eğitim Komisyonu

D) Uluslararası İlişkiler Komisyonu

E) Sektörler Komisyonu

F) AR-GE ve Bilgi Bankası Komisyonu

G) Kurumsal ilişkiler Komisyonu

H) Mali İşler Komisyonu

I) Parlamentoyla İlişkiler Komisyonu